Regulamin Obrotu Grami komputerowymi za pośrednictwem serwisu games4you.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.games4you.pl jest Tomasz Mantykiewicz prowadzący działalność pod firmą GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 3/16 w Sosnowcu (41 – 200), na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Adresy elektroniczne służące porozumiewaniu się z GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. za pomocą poczty elektronicznej: biuro.games4you@gmail.com ; NIP: 644-351-64-21; REGON: 364070607. 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego, działania systemu wymiany gier komputerowych, sprzedaży Towarów oraz skupu gier komputerowych w ramach Sklepu w odniesieniu do: postanowień Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną; postanowień związanych z zawieraniem umów na odległość, o których mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; postanowień chroniących prawa konsumenta na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego; postanowień w zakresie ochrony danych osobowych wynikającej z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.
3.Regulamin określa w szczególności:
a) zasady rejestracji nowego konta w serwisie internetowym, w ramach którego prowadzony jest Sklep, oraz korzystania z już zarejestrowanego konta,
b) zasady składania Zamówień przy pomocy systemu teleinformatycznego,
c) zasady zawierania Umów sprzedaży przy pomocy systemu teleinformatycznego,
d) zasady działania systemu wymiany gier komputerowych na punkty,
e) zasady skupu gier komputerowych przez GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K..
4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem internetowym TUTAJ w taki sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którego używa Klient. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z Regulaminem.
5. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne. Klient może nieodpłatnie zakończyć, w każdej chwili, korzystanie ze Sklepu.
6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
7. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym zakładania nowego konta, zawierania Umów sprzedaży, korzystania z systemu wymiany gier komputerowych na punktu lub z systemu skupu gier komputerowych, Klient powinien posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a) dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego,
b) dostęp do sieci Internet,
c) możliwość korzystania z przeglądarki internetowej: Internet Explorer wersja 9, Google Chrome wersja 25, Firefox wersja 19,
d) rozdzielczość ekranu: 800 x 600 px,
e) Klient powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
8. GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci możliwości przeglądania treści Sklepu, zawierania Umów sprzedaży za pomocą systemu teleinformatycznego, korzystania z systemu wymiany gier komputerowych oraz korzystania z systemu skupu gier komputerowych.

II. DEFINICJE.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która przegląda treści Sklepu lub poprzez zarejestrowane konto zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży w ramach Sklepu lub zamierza skorzystać z systemy wymiany gier komputerowych lub zamierza skorzystać z systemu skupu gier komputerowych.
2. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, a także sprzedaży Towarów, korzystania z systemu wymiany gier komputerowych oraz skupu gier komputerowych w ramach Sklepu.
3. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.games4you.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zapoznać się z ofertą F.H. GAMES4YOU, składać Zamówienia, korzystać z systemu wymiany gier komputerowych oraz korzystać z systemu skupu gier komputerowych.
4. Towar– produkty prezentowane w Sklepie.
5. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Językiem umowy jest język polski.
6. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

III. ZASADY REJESTRACJI NOWEGO KONTA W SKLEPIE ORAZ KORZYSTANIA Z NIEGO.

1. W celu prawidłowego korzystania z wszystkich funkcji Sklepu, Klient powinien zarejestrować się w Sklepie poprzez założenie konta. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób określony w Sklepie, a następnie zaakceptowanie go wraz z akceptacją Regulaminu. Rejestracja nowego konta może nastąpić w każdym czasie.
2. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przez informację handlową należy rozumieć reklamę, materiały promocyjne, newslettery i inne informacje, które zawierają treści związane z promowaniem Towarów i usług oferowanych przez Sklep. 
3. Klient w trakcie rejestracji podaje następujące dane osobowe: nazwisko i imię Klienta, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji jeśli jest inny od adresu zameldowania na pobyt stały oraz adres elektroniczny Klienta, firma Klienta oraz numer NIP (jeśli Klient jest przedsiębiorcą; służące celom prawidłowego wystawiania faktur VAT).
4. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Postanowieniach końcowych Regulaminu. 5. GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do Sklepu Klientom, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, podają nieprawdziwe dane osobowe, naruszają obowiązujące przepisy prawa, naruszają dobre imię GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. lub innych Klientów.
6. GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. zapewnia wszelkie środki bezpieczeństwa uniemożliwiające dostęp osób nieupoważnionych do treści przekazu danych teleinformatycznych (w tym przede wszystkim danych osobowych Klientów), następujących w toku korzystania ze Sklepu, rejestracji konta oraz składania zamówień
7. Klient po zarejestrowaniu nowego konta może przeglądać całą treść Sklepu i podejmować czynności zmierzające do korzystania z usług oferowanych przez F.H. GAMES4YOU.
8. W trakcie korzystania z usługi dostępu do Sklepu, zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie przez niego działań zmierzający do nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu.
9. W przypadku zauważenia przez Klienta nieprawidłowego działania którejkolwiek z funkcji Sklepu powinien on niezwłocznie poinformować o tym GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K., poprzez zgłoszenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 1 lub pisemnie na adres GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. wskazany w pkt I ust. 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny Klienta oraz opis nieprawidłowości w działaniu funkcji Sklepu. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, a o ich wyniku Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie.
10. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usług świadczonych przez GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K., co skutkuje usunięciem konta przez GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K., na pisemne żądanie Klienta (przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 1 lub pisemnie na adres GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. wskazany w pkt I ust. 1).

IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY I ICH REALIZACJI ORAZ SKUPU GIER KOMPUTEROWYCH. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY, SKUP GIER KOMPUTEROWYCH.

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w wyniku (w kolejności): uruchomienia witryny internetowej Sklepu poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu internetowego www.games4you.pl, zalogowania się przez Klienta na swoim koncie w Sklepie (po uprzedniej rejestracji konta, zgodnie z postanowieniami pkt III Regulaminu), wyboru Towaru, złożenia Zamówienia (wraz ze wskazaniem ilości sztuk Towaru, sposobu dostawy i płatności) oraz potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K.. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez wybieranie właściwych funkcji Sklepu.
2. Do chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji, Klient ma możliwość zmiany wybranych przez siebie Towarów lub zrezygnowania z wyboru Towarów. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji, ale przed wysyłką Towarów, Klient ma możliwość zmiany wybranych przez siebie Towarów lub zrezygnowania z zakupu Towarów, poprzez zgłoszenie takiej woli za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 1.
3. Przed złożeniem Zamówienia przez Klienta, zostanie on poinformowany za pomocą koszyka (funkcji Sklepu informującej o wybranych przez Klienta Towarach) o: wybranych przez siebie Towarach, cenie do zapłaty za każdy Towar, łącznej cenie do zapłaty za wszystkie Towary, maksymalnym terminie dostawy Towarów, sposobach i kosztach dostawy Towarów, sposobach zapłaty, prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży, miejscu i sposobie składania reklamacji.
4. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie do Klienta poczty elektronicznej potwierdzającej złożenie Zamówienia. Otrzymanie poczty elektronicznej przez Klienta stanowi chwilę zawarcia Umowy sprzedaży. 5. Utrwalanie i zabezpieczenia treści Umowy sprzedaży następuje poprzez zachowanie jej w systemie teleinformatycznym GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K.
6. Do zawarcia Umowy sprzedaży może dojść także w drodze skorzystania przez Klienta z systemu wymiany gier komputerowych na punkty, na następujących zasadach:
a) Klient zainteresowany przekazaniem GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. gry komputerowej powinien wypełnić formularz ofertowy znajdujący się w Sklepie (zgodnie z wymogami formularza ofertowego), a następnie wysłać go do GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. za pośrednictwem Sklepu,
b) GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. podejmie decyzję w zakresie przyjęcia lub nieprzyjęcia gry komputerowej, o czym Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej,
c) w przypadku podjęcia przez GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. decyzji o przyjęciu gry komputerowej, Klientowi zostanie zaproponowana, za pomocą poczty elektronicznej, ilość punktów w zamian za grę komputerową,
d) w przypadku akceptacji przez Klienta ilości punktów otrzymywanych w zamian za przekazanie gry komputerowej, co powinno nastąpić za pomocą poczty elektronicznej lub Sklepu, Klient otrzymuje punkty na swoje konto (stan ilości punktów Klient może sprawdzić w Sklepie),
e) Klient powinien dostarczyć grę komputerową na adres GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. wskazany w pkt I ust. 1 w terminie 14 dni od dnia akceptacji przez Klienta ilości punktów, zgodnie z ppkt d. W razie niedostarczenia gry komputerowej w tym terminie przyjmuje się, że Klient zrezygnował ze swojej oferty,
f) Klient otrzymuje punkty zgodnie z ppkt d, po dostarczeniu gry komputerowej zgodnie z ppkt e oraz zweryfikowaniu przez GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. gry komputerowej z formularzem ofertowym, co powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia gry komputerowej,
g) za otrzymane punkty, w zamian za przekazanie gry komputerowej, Klient może dokonać zakupu Towaru oferowanego w Sklepie przez GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K., na zasadach sprzedaży Towarów określonych w Regulaminie. Ilość punktów wymaganych do zakupu Towaru podawana jest w Sklepie (1 zł odpowiada 1 punktowi). W przypadku dokonania zakupu Towaru za otrzymane punkty, Klient nie jest zobowiązany do zapłaty ceny za Towar, natomiast stan punktów Klienta zostanie pomniejszony o ilość punktów wymaganych do zakupu Towaru.
7. Klient może złożyć ofertę GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. skupu gier komputerowych, na następujących zasadach:
a) Klient zainteresowany sprzedażą GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. gry komputerowej powinien wypełnić formularz ofertowy znajdujący się w Sklepie (zgodnie z wymogami formularza ofertowego), a następnie wysłać go do GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. za pośrednictwem Sklepu,
b) GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. podejmie decyzję w zakresie skupu gry komputerowej, o czym Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej,
c) w przypadku podjęcia przez GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. decyzji o skupie gry komputerowej, Klientowi zostanie zaproponowana, za pomocą poczty elektronicznej, cena za grę komputerową,
d) w przypadku akceptacji przez Klienta ceny, co powinno nastąpić za pomocą poczty elektronicznej lub Sklepu, GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. zapłaci cenę na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego,
e) Klient powinien dostarczyć grę komputerową na adres GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. wskazany w pkt I ust. 1 w terminie 14 dni od dnia akceptacji przez Klienta ceny, zgodnie z ppkt d. W razie niedostarczenia gry komputerowej w tym terminie przyjmuje się, że Klient zrezygnował ze swojej oferty,
f) zapłata uzgodnionej ceny następuje po dostarczeniu gry komputerowej zgodnie z ppkt e oraz zweryfikowaniu przez GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. gry komputerowej z formularzem ofertowym, co powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia gry komputerowej.
8. Gry komputerowe przekazywane GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. przez Klienta, zgodnie z ust. 6 lub 7, powinny być grami oryginalnymi, a także pochodzącymi z legalnego źródła.
9. W przypadku, gdy dostarczone przez Klienta gry komputerowe nie odpowiadają formularzom ofertowym lub nie odpowiadają warunkom określonym w ust. 8, gry te zostaną odesłane do Klienta, a Klientowi nie będą należne punkty albo cena.

DOSTAWA TOWARÓW.
10. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Po zawarciu Umowy sprzedaży Towary wraz z całym wyposażeniem, instrukcją obsługi i konserwacji wysyłane są do Klienta, na wskazany przez niego adres do doręczeń, przy pomocy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej według wyboru Klienta. Dostawa Towarów następuje najpóźniej w ciągu 20 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.
12. W momencie odbioru Towarów, Klient powinien sprawdzić przy kurierze stan przesyłki, a w razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków zarówno w Towarze jak i w jego opakowaniu, powinien zażądać od kuriera sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
13. Towary mogą zostać odebrane osobiście przez Klienta w siedzibie GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. bez konieczności poniesienie dodatkowych kosztów, w tym przede wszystkim kosztów przesyłki.

CENA ZA TOWARY I DOSTAWĘ.
14. Zapłata ceny za Towary może nastąpić poprzez zapłatę na rachunek bankowy F.H. GAMES4YOU, za pomocą systemu PayU, za pobraniem (w momencie odbioru Towarów), w siedzibie GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. albo za pomocą otrzymanych przez Klienta punktów, zgodnie z ust. 6.
15. Cena za Towar podawana jest w złotych polskich oraz obejmuje wszystkie podatki i opłaty publicznoprawne. Do ceny za Towar należy doliczyć koszt dostawy, który obciąża Klienta. W przypadku złożenia Zamówienia dwóch lub więcej Towarów, Klient ponosi koszty dostawy tak jak za jeden Towar, z tym zastrzeżeniem, iż wszystkie Towary mają być dostarczone pod ten sam adres do doręczeń wskazany przez Klienta i w tym samym czasie.
16. Klient może zostać zwolniony z konieczności opłacenia kosztów dostawy, w przypadku podjęcia indywidualnej decyzji w tym przedmiocie przez GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K.. Podjęcie takiej decyzji uzależnione jest w szczególności od wartości kupionych Towarów lub ich ilości.
17. Ceny za Towary oraz koszty dostawy mogą ulegać zmianie. Nie dotyczy to Towarów już zamówionych przez Klienta.
18. Dowód zakupu Towarów, w postaci rachunku/paragonu/faktury VAT dołączany jest do przesyłki z Towarami.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY, GWARANCJA.

19. W stosunku do Klientów będących konsumentami, za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. odpowiada na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
20. W razie stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, powinien on niezwłocznie zgłosić taką niezgodność za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 1 lub pisemnie na adres GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. wskazany w pkt I ust. 1. Zgłoszenie niezgodności powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny Klienta, opis niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, zdjęcia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, o ile Klient ma możliwość ich wykonania, protokół ustalający stan przesyłki oraz okoliczności powstania niezgodności w razie uszkodzenia Towaru podczas dostawy, o ile taki został sporządzony.
21. W przypadku gdy GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. nie będzie w stanie ustalić stanu Towaru na podstawie opisu lub zdjęć, Klient powinien Towar ten wysłać do GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. na adres podany w pkt I ust. 1. 22. Roszczenia Klienta rozpatrywane będą w terminie 14 dni, a o ich wyniku Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie.
23. Jeśli producent Towaru lub inny podmiot udziela gwarancji na niego, to GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. przekaże Klientowi, wraz z dostarczeniem Towaru, dokument gwarancyjny, który określać będzie podstawowe dane potrzebne do dochodzenia przez Klienta roszczeń w gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
24. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania Towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie na GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. Warszawska 3/16 41-200 Sosnowiec
25. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 26 powinno brzmieć: 
„Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, że odstępuję od umowy
kupna – sprzedaży z dnia ……………….. nr ………………… której przedmiotem był zakup ………………..
Równocześnie nadmieniam, że przesyłkę zawierająca zakupiony przez mnie towar
otrzymałem w dniu …………………. Mając na uwadze powyższe w załączeniu zawracam,
w stanie niezmienionym, zakupiony ……………….. i równocześnie wnoszę,
na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, o wydanie pisemnego poświadczenia o zwrocie świadczenia”.

W oświadczeniu Klient powinien także wskazać sposób zwrotu ceny za Towary. Treść oświadczania dołączana jest do przesyłki z Towarem.
26. Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 25, Klient powinien zwrócić Towar (nie później jednak niż w terminie czternastu dni), na adres podany w ust. 24. W związku z odstąpieniem od umowy, Klient ponosi wyłącznie koszty przesyłki zwrotnej. Zwracany Towar powinien być odpowiednio opakowany, tak aby w trakcie dostawy nie uległ uszkodzeniu. 27. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania (w tym opakowania Towarów używanych) oraz świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych zgodnie z pkt III ust. 3 Regulaminu jest GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K.
2. Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy sprzedaży, a także w celach marketingowych, o ile Klient wyraził na to zgodę.
4. Poprzez rejestrację nowego konta i wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. W razie sporu powstałe na tle Umowy sprzedaży między GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. a Klientem nie będącym konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygania tych sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K..
6. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży ograniczona jest do wysokości ceny za sprzedane Towary.
7. GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym Klienci zostaną poinformowani z rzydziestodniowym wyprzedzeniem. Jeśli w tym terminie Klient nie złoży oświadczenia o zamiarze niekorzystania ze Sklepu, co skutkowałoby usunięciem jego konta zgodnie z pkt III ust. 10, przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmienioną treść Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie sprzedaży Towarów nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu.
8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się prawo polskie.