Regulamin Obrotu Grami komputerowymi za pośrednictwem serwisu games4you.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym
  www.games4you.pl jest GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Sosnowcu (41 –
  200) przy ul. Warszawskiej 3/16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego ( SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH ) pod numerem KRS 0000610438 , NIP 6443516421, REGON
  364070607;
 2. Organem prowadzącym rejestr do którego wpisana jest firma jest VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 3. Adresy elektroniczne służące porozumiewaniu się z GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K.
  za pomocą poczty elektronicznej: biuro.games4you@gmail.com ;
 4. Numery telefoniczne służące porozumiewaniu się z GAMES4YOU Sp. z o.o.
  Sp.K.: 696 645 693
 5. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego, działania
  systemu wymiany gier komputerowych, sprzedaży Towarów oraz skupu gier
  komputerowych w ramach Sklepu w odniesieniu do: postanowień Ustawy z dnia 18
  lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną; postanowień związanych z
  zawieraniem umów na odległość, o których mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r.
  O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
  wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; postanowień chroniących prawa
  konsumenta na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  postanowień w zakresie ochrony danych osobowych wynikającej z Ustawy z dnia 18
  lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy z dnia 10 maja 2018
  r. o ochronie danych osobowych.
 6. Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady rejestracji nowego konta w serwisie internetowym, w ramach którego
  prowadzony jest Sklep, oraz korzystania z już zarejestrowanego konta,
  b) zasady składania Zamówień przy pomocy systemu teleinformatycznego,
  c) zasady zawierania Umów sprzedaży przy pomocy systemu teleinformatycznego,
  d) zasady działania systemu wymiany gier komputerowych na punkty,
  e) zasady skupu gier komputerowych przez GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K..
 7. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem internetowym TUTAJ w taki
  sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za
  pomocą systemu teleinformatycznego, którego używa Klient. Każdy może
  nieodpłatnie zapoznać się z Regulaminem.
 8. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne. Klient może nieodpłatnie zakończyć, w
  każdej chwili korzystanie ze Sklepu.
 9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 10. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym zakładania nowego konta,
  zawierania Umów sprzedaży, korzystania z systemu wymiany gier komputerowych na
  punkty lub z systemu skupu gier komputerowych, Klient powinien posługiwać się
  systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania
  techniczne:
  a) dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego,
  b) dostęp do sieci Internet,
  c) możliwość korzystania z przeglądarki internetowej: Internet Explorer wersja 9,
  Google Chrome wersja 25, Firefox wersja 19,
  d) rozdzielczość ekranu: 800 x 600 px,
  e) Klient powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 11. GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci
  możliwości przeglądania treści Sklepu, zawierania Umów sprzedaży za pomocą
  systemu teleinformatycznego, korzystania z systemu wymiany gier komputerowych
  oraz korzystania z systemu skupu gier komputerowych.

II. DEFINICJE.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która przegląda treści Sklepu lub poprzez zarejestrowane konto zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży w ramach Sklepu lub zamierza skorzystać z systemy wymiany gier komputerowych lub zamierza skorzystać z systemu skupu gier komputerowych.
2. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, a także sprzedaży Towarów, korzystania z systemu wymiany gier komputerowych oraz skupu gier komputerowych w ramach Sklepu.
3. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.games4you.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zapoznać się z ofertą GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp. K., składać Zamówienia, korzystać z systemu wymiany gier komputerowych oraz korzystać z systemu skupu gier komputerowych.
4. Towar– produkty prezentowane w Sklepie.
5. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy GAMES4YOU Sp.z o.o.Sp.K. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Językiem umowy jest język polski.
6. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

III. ZASADY REJESTRACJI NOWEGO KONTA W SKLEPIE ORAZ KORZYSTANIA Z NIEGO.

 1. W celu prawidłowego korzystania z wszystkich funkcji Sklepu, Klient powinien
  zarejestrować się w Sklepie poprzez założenie konta. Założenie konta następuje
  poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób określony w Sklepie, a
  następnie zaakceptowanie go wraz z akceptacją Regulaminu. Rejestracja nowego
  konta może nastąpić w każdym czasie.
 2. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty
  elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca
  2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przez informację handlową należy
  rozumieć reklamę, materiały promocyjne, newslettery i inne informacje, które
  zawierają treści związane z promowaniem Towarów i usług oferowanych przez Sklep.
 3. Klient w trakcie rejestracji podaje następujące dane osobowe: nazwisko i imię
  Klienta, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji jeśli jest inny od
  adresu zameldowania na pobyt stały oraz adres elektroniczny Klienta,

IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY I ICH REALIZACJI ORAZ SKUPU GIER KOMPUTEROWYCH. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY, SKUP GIER KOMPUTEROWYCH.

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w wyniku (w kolejności): uruchomienia
  witryny internetowej Sklepu poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu
  internetowego www.games4you.pl, zalogowania się przez Klienta na swoim koncie w
  Sklepie (po uprzedniej rejestracji konta, zgodnie z postanowieniami pkt III
  Regulaminu), wyboru Towaru, złożenia Zamówienia (wraz ze wskazaniem ilości
  sztuk Towaru, sposobu dostawy i płatności) oraz potwierdzenia przyjęcia
  Zamówienia do realizacji przez GAMES4YOU Sp. z o.o.S p.K.. Zawarcie Umowy
  sprzedaży następuje poprzez wybieranie właściwych funkcji Sklepu.
 2. Do chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji, Klient ma możliwość zmiany
  wybranych przez siebie Towarów lub zrezygnowania z wyboru Towarów. Po
  przyjęciu Zamówienia do realizacji, ale przed wysyłką Towarów, Klient ma możliwość
  zmiany wybranych przez siebie Towarów lub zrezygnowania z zakupu Towarów,
  poprzez zgłoszenie takiej woli za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny
  wskazany w pkt I ust. 1.
 3. Przed złożeniem Zamówienia przez Klienta, zostanie on poinformowany za
  pomocą koszyka (funkcji Sklepu informującej o wybranych przez Klienta Towarach)
  o: wybranych przez siebie Towarach, cenie do zapłaty za każdy Towar, łącznej cenie
  do zapłaty za wszystkie Towary, maksymalnym terminie dostawy Towarów,
  sposobach i kosztach dostawy Towarów, sposobach zapłaty, prawie odstąpienia od
  Umowy sprzedaży, miejscu i sposobie składania reklamacji.
 4. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie do Klienta poczty
  elektronicznej potwierdzającej złożenie Zamówienia. Otrzymanie poczty
  elektronicznej przez Klienta stanowi chwilę zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Utrwalanie i zabezpieczenia treści Umowy sprzedaży następuje poprzez
  zachowanie jej w systemie teleinformatycznym GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K.
 6. Do zawarcia Umowy sprzedaży może dojść także w drodze skorzystania przez
  Klienta z systemu wymiany gier komputerowych na punkty, na następujących
  zasadach:
  a) Klient zainteresowany przekazaniem GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. gry
  komputerowej powinien wypełnić formularz ofertowy znajdujący się w Sklepie
  (zgodnie z wymogami formularza ofertowego), a następnie wysłać go do
  GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. za pośrednictwem Sklepu,
  b) GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. podejmie decyzję w zakresie przyjęcia lub
  nieprzyjęcia gry komputerowej, o czym Klient zostanie poinformowany za pomocą
  poczty elektronicznej,
  c) w przypadku podjęcia przez GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. decyzji o przyjęciu gry
  komputerowej, Klientowi zostanie zaproponowana, za pomocą poczty
  elektronicznej, ilość punktów w zamian za grę komputerową,
  d) w przypadku akceptacji przez Klienta ilości punktów otrzymywanych w zamian za
  przekazanie gry komputerowej, co powinno nastąpić za pomocą poczty
  elektronicznej lub Sklepu, Klient otrzymuje punkty na swoje konto (stan ilości
  punktów Klient może sprawdzić w Sklepie),
  e) Klient powinien dostarczyć grę komputerową na adres GAMES4YOU Sp. z o.o.
  Sp.K. wskazany w pkt I ust. 1 w terminie 14 dni od dnia akceptacji przez Klienta
  ilości punktów, zgodnie z ppkt d. W razie niedostarczenia gry komputerowej w tym
  terminie przyjmuje się, że Klient zrezygnował ze swojej oferty,
  f) Klient otrzymuje punkty zgodnie z ppkt d, po dostarczeniu gry komputerowej
  zgodnie z ppkt e oraz zwery

DOSTAWA TOWARÓW.

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Po zawarciu Umowy sprzedaży Towary wraz z całym wyposażeniem, instrukcją
  obsługi i konserwacji wysyłane są do Klienta, na wskazany przez niego adres do
  doręczeń, przy pomocy Poczty Polskiej lub

CENA ZA TOWARY I DOSTAWĘ.

 1. Zapłata ceny za Towary może nastąpić poprzez zapłatę na rachunek bankowy
  GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K., za pomocą systemu PayU, za pobraniem (w
  momencie odbioru Towarów), w siedzibie GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. albo za
  pomocą otrzymanych przez Klienta punktów, zgodnie z ust. 6.
 2. Cena za Towar podawana jest w złotych polskich oraz obejmuje wszystkie
  podatki i opłaty publicznoprawne. Do ceny za Towar należy doliczyć koszt dostawy,
  który obciąża Klienta. W przypadku złożenia Zamówienia dwóch lub więcej
  Towarów, Klient ponosi koszty dostawy tak jak za jeden Towar, z tym zastrzeżeniem,
  iż wszystkie Towary mają być dostarczone pod ten sam adres do doręczeń wskazany
  przez Klienta i w tym samym czasie.
 3. Klient może zostać zwolniony z konieczności opłacenia kosztów dostawy, w
  przypadku podjęcia indywidualnej decyzji w tym przedmiocie przez GAMES4YOU
  Sp. z o.o. Sp.K.. Podjęcie takiej decyzji uzależnione jest w szczególności od wartości
  kupionych Towarów lub ich ilości.
 4. Ceny za Towary oraz koszty dostawy mogą ulegać zmianie. Nie dotyczy to
  Towarów już zamówionych przez Klienta.
 5. Dowód zakupu Towarów, w postaci rachunku/paragonu/faktury VAT dołączany
  jest do przesyłki z Towarami.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY, GWARANCJA.

 1. W stosunku do Klientów będących konsumentami, za niezgodność Towaru z
  Umową sprzedaży GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. odpowiada na zasadach
  określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnegy.
 2. W razie stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży,
  powinien on niezwłocznie zgłosić taką niezgodność za pomocą poczty elektronicznej
  na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 2 lub pisemnie na adres GAMES4YOU
  Sp. z o.o. Sp.K. wskazany w pkt I ust. 1. Zgłoszenie niezgodności powinno zawierać
  imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny Klienta, opis
  niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, zdjęcia niezgodności Towaru z Umową
  sprzedaży, o ile Klient ma możliwość ich wykonania, protokół ustalający stan
  przesyłki oraz okoliczności powstania niezgodności w razie uszkodzenia Towaru
  podczas dostawy, o ile taki został sporządzony.
 3. W przypadku gdy GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. nie będzie w stanie ustalić
  stanu Towaru na podstawie opisu lub zdjęć, Klient powinien Towar ten wysłać do
  GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. na adres podany w pkt I ust. 1.
 4. Roszczenia Klienta rozpatrywane będą w terminie 14 dni, a o ich wyniku Klient
  zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie.
 5. Jeśli producent Towaru lub inny podmiot udziela gwarancji na niego, to
  GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. przekaże Klientowi, wraz z dostarczeniem Towaru,
  dokument gwarancyjny, który określać będzie podstawowe dane potrzebne do
  dochodzenia przez Klienta roszczeń w gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres
  gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i
  terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni
  od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna
  niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować
  GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K., ul. Warszawska 3/16, 41-200 Sosnowiec. o swojej
  decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
  (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest
  to obowiązkowe
 4. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał
  informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. zwraca
  Klientowi wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia
  rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa
  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
  przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
  którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia
  od niniejszej umowy. Zwrotu płatności GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. dokona przy
  użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w
  pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie; w
  każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
  otrzymania rzeczy.
 6. Klient zwraca Towar poprzez jego odesłanie lub przekazanie na adres
  GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K., ul. Warszawska 3/16, 41-200 Sosnowiec
  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
  poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest
  zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient jest
  zobowiązany do poniesienia bezpośredniego kosztu zwrotu rzeczy.
 7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 25 powinno brzmieć:
  „Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia _____________
  nr __________________________ której przedmiotem był zakup

W oświadczeniu Klient powinien także wskazać sposób zwrotu ceny za Towary. Treść
oświadczania wysyłana jest samodzielnie lub jest dołączana do przesyłki z Towarem.

 1. Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 30, Klient powinien
  zwrócić Towar (nie później jednak niż w terminie czternastu dni), na adres podany w
  ust. 29. W związku z odstąpieniem od umowy, Klient ponosi wyłącznie koszty
  przesyłki zwrotnej. Zwracany Towar powinien być odpowiednio opakowany, tak aby
  w trakcie dostawy nie uległ uszkodzeniu.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w wypadkach
  dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
  nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania (w tym
  opakowania Towarów używanych) oraz świadczeń o właściwościach określonych
  przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego
  osobą.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych zgodnie z pkt III ust. 3
  Regulaminu jest GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K.
 2. Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie środki techniczne i
  organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza
  dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
  nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą,
  uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą
  elektroniczną oraz Umowy sprzedaży, a także w celach marketingowych, o ile Klient
  wyraził na to zgodę.
 4. Poprzez rejestrację nowego konta i wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych
  osobowych, Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie dostępu do jego
  danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. W razie sporu powstałe na tle Umowy sprzedaży między GAMES4YOU Sp. z o.o.
  Sp.K. a Klientem nie będącym konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygania
  tych sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K..
 6. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność
  odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
  sprzedaży ograniczona jest do wysokości ceny za sprzedane Towary.
 7. GAMES4YOU Sp. z o.o. Sp.K. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym
  Klienci zostaną poinformowani z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Jeśli w tym
  terminie Klient nie złoży oświadczenia o zamiarze niekorzystania ze Sklepu, co
  skutkowałoby usunięciem jego konta zgodnie z pkt III ust. 10, przyjmuje się, że
  Klient zaakceptował zmienioną treść Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie
  sprzedaży Towarów nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przed zmianą
  Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się prawo polskie.